Archiwum aktualności

2014-01-21, Kategoria: Aktualności

Co ci Radni... czyli sesje Rady Miejskiej W Zbąszynku w pigułce


Co ci Radni... czyli sesje Rady Miejskiej W Zbąszynku w pigułce
Co ci Radni...

PROTOKÓŁ Nr II/2014 z przebiegu II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 grudnia 2014 roku pokaż cytaty

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014 roku

Radny Marek Pych podziękował za interwencje w sprawie studzienki telekomunikacyjnej
stwarzającej niebezpieczeństwo na ul. Małej w Dąbrówce Wlkp. Następnie radny poruszył
kwestię braku znaku „ustąp pierwszeństwa” na ul. Małej od strony kościoła w Dąbrówce
Wlkp. Zdaniem radnego brak ww. znaku może przyczynić się do kolizji np. w przypadku
kierowców zamiejscowych, którzy nie mają orientacji w terenie. Ponadto pozostając
w tematyce oznakowania drogowego Pan Marek Pych zwrócił uwagę na konieczność
usytuowania znaku ostrzegawczego koło szkoły w Dąbrówce Wlkp., z uwagi na fakt, iż jest to
miejsce szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Odpowiadając na interpelację radnego Marka Pycha, Burmistrz Zbąszynka oznajmił, iż
wszystkie skrzyżowania, na których nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu są
skrzyżowaniami równorzędnymi. Przepisy regulują zachowanie w tego typu miejscach.
Niemniej jednak zasadnym jest ustanowienie takiego znaku w celu zapobiegania kolizjom.
- Usytuowanie znaku ostrzegawczego w rejonie szkoły jest również zasadne. Ponadto w ww.
rejonie będzie opracowana zmiana organizacji ruchu, dotycząca m.in. zakazu zatrzymywania
i postoju, którą opracowuje Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Protokół Nr 2/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej oraz Komisji Porządku Publicznego i Praworządności z dnia 18 lutego 2015 r.

W podsumowaniu spraw bieżących głos zabrał radny Marek Pych, który zwrócił uwagę, iż
mieszkańcy od których gmina dzierżawi grunty pod przystanki autobusowe zgłaszają
problemy z nieopróżnianymi śmietnikami. Z informacji, jakie posiada radny między
mieszkańcami, a gminą zawarta została ustna umowa. Zgodnie z jej ustaleniami mieszkańcy
zobowiązani są do porządkowania niniejszego terenu (łącznie z odśnieżaniem), niemniej
jednak odbiór odpadów stoi po stronie gminy. Obecnie właściciele posesji zmuszeni są
wyrzucać odpady z pojemnika na przystanku do prywatnych kontenerów. Problem stanowi
też segregacja śmieci, ponieważ odpady z pojemnika na przystanku są zmieszane.
Radny poprosił o interwencję w przedmiotowej kwestii.

 

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z przebiegu IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015 roku

Radny Marek Pych poruszył kwestię modernizacji ul. Małej w Dąbrówce Wlkp. Radny
zwrócił uwagę na wskazane przez Burmistrza Zbąszynka różne terminy realizacji ww. robót
w trakcie różnych spotkań, w tym sesji, komisji i spotkania sołeckiego. W związku
z powyższym Pan Marek Pych poprosił o doprecyzowanie terminu opracowania
dokumentacji technicznej niniejszego zadania oraz terminu wykonania zadania.
Następnie radny powrócił do tematu spotkania sołeckiego w Dąbrówce Wlkp. i poruszonych
na nim kwestii. Pan Marek Pych poprosił o interwencje w sprawie usytuowania tablicy
informującej o końcu i początku Dąbrówki Wlkp. w obrębie przysiółków Boleń i Depot na
drodze powiatowej.
Ponadto radny poruszył temat ul. Dworcowej w Dąbrówce Wlkp. Pan Marek Pych zapytał
z jakich środków będzie wykonany remont tej ulicy skoro to droga powiatowa?
Kontynuując swoją wypowiedź radny wspomniał o niepokoju społecznym związanym
z projektem Gimnazjum, wyrażając nadzieję na jego jasne przedstawienie zainteresowanym
rodzicom.
Na koniec Pan Marek Pych odniósł się do programu unijnego, zatwierdzonego przez Zarząd
Województwa oraz programów odnoszących się do szkół. Pan Marek Pych zapytał o to czy
gmina jest w stanie pomóc szkole w Dąbrówce Wlkp. w doposażeniu sal w tablice
interaktywne?


Odnosząc się to interpelacji radnego Marka Pycha, Pan Wiesław Czyczerski oznajmił, iż
terminy modernizacji ul. Małej w Dąbrówce Wlkp. ulegały zmianie z uwagi na pojawiające się
możliwości dofinansowania zadania z programu rozwoju obszarów wiejskich. W związku
z tym dokumentacja techniczna ww. zadania jest zlecona do wykonania. Burmistrz
Zbąszynka pokrótce odniósł się do innych zleconych temu samemu wykonawcy
dokumentacji technicznych, w tym m.in. do ścieżki rowerowej Kosieczyn-Chlastawa, ulic:
Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny, Długa, Targowa w Zbąszynku itp.
Na pytanie radnego Marka Pycha dotyczące wysokości dofinansowania zadania, Burmistrz
Zbąszynka oznajmił, iż gmina będzie się starać o dofinansowanie w wysokości 75% i termin
realizacji zadania będzie zależeć od tego czy projekt na niniejsze zadanie zostanie
zaakceptowany w tym rozdaniu środków. Brak akceptacji wniosku o dofinansowanie
zadania wydłuży termin jego realizacji.
Odnoszac się do kwestii oznakowania miejscowości, Burmistrz Zbąszynka poinformował, iż
temat ten jest do odtworzenia po konsultacji ze Starostwem Powiatowym.
Następnie Burmistrz Zbąszynka odniósł się do kwestii związanych z ul. Dworcową informując
iż w przypadku tego zadania inwestycyjnego rozpatrywana jest technologia płytowa. Przy
niniejszym zadaniu brane jest pod uwagę dofinansowanie z PROW, niemniej jednak może to
spowodować wydłużenie terminu realizacji zadania.
Kontynuując kwestię ul. Dworcowej radny Marek Pych zaapelował w imieniu mieszkańców
ww. ulicy o to, by równiarka nie równała nawierzchni spadem na ich podwórka. Błoto, które
się wówczas tworzy zalewa tamtejsze posesje.
Burmistrz Zbąszynka oznajmił, iż obecny wykonawca robót ma na względzie niniejsze
sugestie, które już wcześniej były sygnalizowane.
W nawiązaniu do tematu doposażenia szkół Burmistrz Zbąszynka podkreślił, iż jeśli
pojawią się jasno sprecyzowane wytyczne co do ubiegania się o środki, to zostaną one
wykorzystane.


comments powered by Disqus