Szkoła Rodła to Moja Szkoła

Szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego na I-szym etapie edukacyjnym pt. "Szkoła Rodła to Moja Szkoła"

1.  Wstęp.

Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo dużym przeżyciem. Przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego związane jest ze zmianą środowiska edukacyjnego, zmianą  kolegów i przyjaciół, otoczenia, miejsca przebywania. To wszystko rodzi trudności adaptacyjne. Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku i dążymy do tego, aby jak najszybciej mały uczeń odnalazł się w nowym środowisku. Mamy świadomość, że Rodzice przeżywają  troskę i niepokój o losy swoich dzieci, a niektórzy przyszli uczniowie obok ciekawości noszą w sobie lęk przed nowym, nieznanym życiem szkolnym.  

Zaplanowane działania mają przyczynić się do zachęcenia dzieci do szkoły, do nauki i pomóc odnaleźć się i zaadoptować w nowych warunkach.

Przyjmując dziecko 6 letnie do szkoły stawiamy przed sobą ważne cele:

  • eliminowanie stresu przyszłych uczniów i ich rodziców związanego ze startem szkolnym,
  • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa dziecku i rodzicom;
  • zainteresowanie dziecka zdobywaniem wiedzy i wzbudzanie radości z uczenia się oraz rozbudzanie chęci bycia w szkole,
  • integrowanie społeczności szkolnej,
  • tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka

Podsumowanie: Podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie dzieciom sześcioletnim łagodną  adaptację w edukacji szkolnej.


2.  Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym.

1) w zakresie organizacji szkoły:

 a)    szkoła zapewnia bezpłatne wyposażenie ucznia klasy I,II w kolejnych latach ucznia kl. III w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z Programem Rządowym;

 b)    w ostatnim tygodniu sierpnia organizuje się Dni Otwarte dla rodziców i uczniów klas I. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy;

 c)    uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  przeprowadza się  dla wszystkich klas. Uczniowie klas pierwszych są pasowani na ucznia i przyjmowani  do szkolnej rodziny. Po ślubowaniu na Sztandar Szkoły Pomnik Rodła uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, upominki i tarcze szkolne. W szkole zgodnie ze statutem obowiązują mundurki szkolne.

 d)    godziny nauczania zintegrowanego przydziela się jednemu nauczycielowi. W pierwszym miesiącu zajęć, nauczyciel wychowawca może być obecny na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli np. religii, etyki, j. obcego;

 e)    organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

f)     wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, dywan i pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy. Uczniów kl. I-III obowiązuje zmiana obuwia.

 g)    dla  najmłodszych dzieci przygotowane są dostosowane  łazienki;

 h)    sale lekcyjne dla klas pierwszych ulokowane są w skrzydle szkoły i są wyraźnie oddzielone od klas dla dzieci starszych;

 i)      nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi; Dzieci klas pierwszych spotykają się ze starszymi uczniami  podczas dużej przerwy.

j)      szkoła korzysta z programu „Radosna Szkoła", zapewniając najmłodszym dzieciom właściwy rozwój psychofizyczny. Uczniowie klas I-III mają do dyspozycji salę zabaw, salę gimnastyczną, salkę do zajęć korekcyjnych i pracownię do zajęć komputerowych. Korzystają również z placu zabaw i boisk szkolnych typu "Orlik"

 k)    świetlica dla wszystkich dzieci jest zorganizowana we wspólnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne, integrują dzieci starsze z młodszymi. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna od godz. 12.00 – do 15.30

2) w zakresie sprawowania opieki:

a)    w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych i monitoring uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;

 b)    w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;

 c)    w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci na 15 minut  przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali;

 d)    w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;

 e)     nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub indywidualnych szafek;

 f)     godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną przerwą obiadową, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;

 g)    dzieciom z klas 1-3,  w tym również 6 latkom szkoła zapewnia napoje mleczne oraz owocowe i warzywne przekąski, a także wodę z dystrybutora.

 h)    każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

 

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

 a)    wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;

 b)    wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;

 c)    na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 d)    realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

 e)    każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;

 f)     nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę „Mam talent”;

 g)    edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne;

 h)    w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);

i)      wspieranie rozwoju dziecka i zwiększanie jego możliwości edukacyjnych prowadzone jest na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej metodę „Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona”. Są to codzienne 15 minutowe ćwiczenia oparte o ruchy naprzemienne i pobudzające pracę ośrodka wzrokowego i słuchowego;

j)      nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły wzbogacane są elementami Metody Weroniki Sherborne oraz  ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki.

k)     umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach ( na wycieczkach, w miasteczku ruchu drogowego, ...);

l)      wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne i oceny cyfrowe - cząstkowe, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;

m)  każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami. Są to kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, sportowe ;

n)    każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem.

 

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

a)  w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

b)  formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, dyżury nauczycieli,  indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;

c)  w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.00;

d)  do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda. Godziny pracy  specjalistów  umieszczone są przy drzwiach wejściowych  na parterze szkoły;

e)  szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Świebodzinie. Na podstawie porozumienia szkoły z poradnią, w szkole pełni dyżur pedagog szkolny. Rodzice uczniów klas I zapraszani są na konsultacje.


3.  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

a)    nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 6-letnim;

b)    nauczyciele eduakcji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, krórego zadania określone są w statucie szkoły;

c)    do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

Wrzesień 2014                                                                         

autor: mgr Ewa Kubicka